DANH SÁCH TÀI TRỢ

 

TRONG NGÀY HỘI TRƯỜNG 23-09-2012

 

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Niên khóa

Số tiền (đ)

 

1

Phan Thị Thanh

Nhã

1969-1976

500,000

 

2

Trần Hiếu

Trung

1969-1976

100,000

 

3

Lý Kiều

Phương

Trại hàng Phúc Lợi 

2,000,000

 

4

Trần Thị Thu

Phương

ĐL Gạo Lan Phương 

1,000,000

 

5

Nguyễn Văn

Lời

1968-1974

200,000

 

6

Tiết Văn

Long

2003-2006

200,000

 

7

Kiêm Ngọc

Du

1969-1976

5,000,000

 

8

Lê Văn

Sơn

1966

200,000

 

9

Trần

Tiệm

1968-1973

500,000

 

10

Vương Thị Kim

Anh

1963-1969

1,000,000

 

11

Ngô Thị Cẩm

Nương

 

200,000

 

12

Ngô Minh

Chiếc

1959-1965

200,000

 

13

Trần Thị Lệ

Thu

1973-1974

100,000

 

14

Phan Thị

Mai

 

500,000

 

15

Nguyễn Khắc

Điền

1966-1973

500,000

 

16

Phan Văn

Nhứt

1966-1973

500,000

 

17

Trần Thị Kim

Hoa

1963

200,000

 

18

Trần Thị Kim

Hồng

Giáo viên

400,000

 

19

Huỳnh Vũ

Lam

Hiệu trưởng TH Đại Ngãi

500,000

 

20

Huỳnh Xuân

Huê

Cựu giáo viên

500,000

 

21

Phùng Thị

Huệ

1969

200,000

 

22

Nguyễn Văn

Phú

Cựu giáo viên 

500,000

 

23

Trần

Hiệp

1963

200,000

 

24

Lâm

Pho

1964

200,000

 

25

Trần Kim

Đến

1969-1970

200,000

 

26

Trần Thị

Liêng

Cựu giáo viên

200,000

 

27

Lý Đại

Hồng

1967-1974

500,000

 

28

Đoàn Ngọc

Trí

1967-1974

200,000

 

29

Quách Văn

Nam

1970-1977

1,000,000

 

30

Lái

1966-1972

200,000

 

31

Lý Đình

Long

1977-1978

200,000

 

32

Quách Văn

Tỷ

1977

1,000,000

 

Triệu Bích

Thủy

 

 

33

Lý Thị

Hương

1969-1976

100,000

 

34

Tạ Đình Thùy

Nhiên

1994

300,000

 

35

Tăng Ánh

Xuân

1965

200,000

 

36

Trần Minh

Ngọc

1969-1976

200,000

 

37

Võ Ngọc

1968-1975

400,000

 

38

Huỳnh Minh

Hiệp

1971-1978

500,000

 

39

Mã Kim

Nga

 

200,000

 

40

Tạ Thị

Chuôn

1968-1975

400,000

 

41

Mã Thành

Tân

1978

1,000,000

 

42

Nguyễn Anh

Kiệt

1968-1975

1,000,000

 

43

Trang Bến

Dũng

1969-1976

200,000

 

44

Mã Văn

Đạt

1969-1976

200,000

 

45

Nguyễn Thị Thu

Mai

1970

500,000

 

46

Trần

Kim

1969-1976

200,000

 

47

Nguyễn Thanh

Quế

1964

200,000

 

48

Hà Quan

Tiên

1970

500,000

 

49

Lâm Tấn

Đấu

1969-1976

500,000

 

50

Nguyễn Việt

Bình

1969-1976

200,000

 

51

Lý Văn

Huy

1969-1976

200,000

 

52

Vương Thị Việt

Mỹ

1968-1975

200,000

 

53

Ông Văn

Vinh

1967-1968

200,000

 

54

Trần Thị

Năm

1969-1976

200,000

 

55

Trần Thị Ngọc

Hòa

1961-1968

500,000

 

56

Sơn

Hiển

1986-1989

200,000

 

Lý Anh

Huy

1986-1989

200,000

 

Phóng Phước

Thiện

1986-1989

200,000

 

57

Huỳnh Đắc

Tài

1969-1976

400,000

 

58

Nguyễn Văn

Ngọc

1966-1972

1,000,000

 

59

Trần Văn

Khâm

1969-1976

200,000

 

60

Lưu Thị

Ánh

Cựu giáo viên

1,000,000

 

61

Mạch Hút

Sơn

1968-1975

200,000

 

62

Nguyễn Thành

Vạng

1968-1975

200,000

 

63

Chiêm  Sơn

Hải

1960-1967

200,000

 

64

Sơn Thị Thu

Lan

1970-1977

500,000

 

65

Trương Ngọc

Huệ

1970-1977

500,000

 

66

Trương Ngọc

Lan

1969-1976

400,000

 

67

Trần Thanh

Tòng

1969-1976

300,000

 

68

Phạm Thị Ánh

Nguyệt

1991-1994

100,000

 

69

Quánh Thị Ngọc

Thuận

1970-1977

100,000

 

70

Ngô Mỹ

Sen

1977

200,000

 

71

Lâm Ngọc

Sơn

1969-1976

100,000

 

72

Nguyễn Thị

Hồng

1969-1975

100,000

 

73

Ngô Quang

Khánh

1969-1976

300,000

 

74

Thái Văn

Hớn

1977

500,000

 

75

Trầm Văn

Hoàng

1980

500,000

 

76

Đồng Thị Ngọc

Ánh

1969-1976

100,000

 

77

Vương Thị Tuyết

Lệ

1970

200,000

 

78

Khên

1969-1976

100,000

 

79

Chung Canh

Khôn

1967

1,000,000

 

80

Kiêm Thị

Mosipha

1969-1970

200,000

 

81

Nguyễn Trường

Thế

1968

200,000

 

82

Lý Thị Bạch

Tuyết

1983

100,000

 

83

Múi

1963-1970

200,000

 

84

Trần

Lái

1969

5,000,000

 

85

Vương Mỹ

Lệ

1975

200,000

 

86

Tăng Ánh

Nguyệt

1968-1975

500,000

 

87

Hồ Đình

Hùng

1967

200,000

 

88

Châu Thanh

Trí

1970-1977 (200USD)

4,200,000

 

89

Võ Minh

Hồng

1982-1985

5,000,000

 

Cộng

51,600,000 đồng

 

90

Nguyễn Thanh

Cường

68-75

    1000 quyển tập

 

91

Trần Thị

Lài

 

      500 quyển tập

 

Ban Liên lạc đã chuyển vào  Hội khuyến học trường Hoàng Diệu 1500
quyển tập và 50%  số tiền tài trợ nhận được (51,6 triệu : 2  = 25,8
triệu đồng
). Số tiền còn lại cộng vào số đã được tài trợ từ tháng 4 đến 21/9/2012 để trang trãi chi phí, tập trung ở NGÀY HỘI TRƯỜNG.